۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

معرفی دروس کارشناسی ارشد

 

 دروس کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 گرایش انتقال تکنولوژی
نام درس
تعداد واحد
 حقوق مالکیت، تکنولوژی، تجارت توسعه
2
 مدلهای انتقال تکنولوژی
2
 سرمایه‎گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی
2
 پروژه ترم
2


دروس مشترک (اصلی)
نام درس
تعداد واحد
 تئوریهای اقتصاد و سیرتحول تکنولوژی
2
 تکنولوژی وتوسعه
2
 تئوریهای نوآوری مدلها ، فرایندها و سیاستها
2
 پیش بینی تکنولوژی
2
 ارزیابی تکنولوژی
2
 مدیریت رفتار سازمانی یپشرفته
2
 تئوریهای مدیریت پیشرفته
2
 مدیریت استراتژیک صنعتی
2
 مدیریت تولید پیشرفته
2
 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
2
 پایان نامه
4
 جمع
24

دروس کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
  
 دروس مشترک (اصلی)
نام درس
تعداد واحد
 بررسی مسائل نیروی انسانی درصنعت
2
 تئوریهای مدیریت پیشرفته
2
 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
2
 تحلیل آماری
2
 مدیریت استراتژیک صنعتی
2
 مدیریت تولید پیشرفته
2
 کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت
2
 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
2
 حسابداری مدیریت
2
 تحقیق در عملیات پیشرفته
2
 پایان نامه
4
 جمع
24

گرایش تحقیق در عملیات
نام درس
تعدادواحد
 برنامه‏ریزی غیرخطی
2
 مدلسازی ریاضی
 2
 سیستمهای صف
2
 اصول شبیه سازی
2
 جمع
8گرایش تولید
نام درس
 تعدادواحد
 برنامه‏ریزی وکنترل تولید و موجودیها
2
 مدیریت انتقال تکنولوژی
2
 مدیریت کیفیت وبهره وری
2
 سمینار در مدیریت صنعتی
2
 جمع
8
دروس کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی


نام درس
تعدادواحد
تئوریهای مدیریت پیشرفته
 2
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته 2
تحلیل آماری 2
مهندسی فرآیندهای کسب و کار 2
برنامه ریزی منابع سازمانی 2
تاثیر فن آوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت 2
منطق فازی و هوش مصنوعی 2
سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی 2
مدیریت دانش 2
سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری 2
سیستمهای خبره 2
مدل سازی اطلاعات سازمانی 2
روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی 2
  
دروس کارشناسی ارشد حسابرسی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دروس پیش نیاز:
نام درس
 تعدادواحد
آمار
2
روش تحقیق 3
مروری بر مبانی حسابداری 3


دروس اصلی:
نام درس
تعدا واحد
 کاربرد قوانین و مقررات مالی بانکی و بازرگانی در حسابرسی
3
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته و کاربرد آن در حسابرسی 3
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 3
تئوریهای حسابداری 3
حسابرسی سیستم های کامپیوتری 3
طراحی پژوهشهای حسابرسی 3
بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی 2


دروس تخصصی:
نام درس
تعدادواحد
 تئوریهای حسابرسی
3
بررسی موارد خاص در حسابرسی 3
سمینار در حسابرسی 2

  
دروس کارشناسی ارشد حسابداری
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دروس اختیاری:
نام درس
 تعدادواحد
بررسی موارد خاص در حسابداری
3
اقتصاد مدیریت 3
پژوهش عملیاتی پیشرفته 3
سیستمهای حسابداری 3
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 3
جمع 15
ا نتخاب 9 واحد از این دروس اجباری است


دروس مشترک(اصلی):
نام درس
تعدادواحد
تئوری حسابداری 1 3
تئوری حسابداری 2 3
حسابداری مدیریت 3
حسابداری دولتی پیشرفته 3
مسائل جاری حسابداری 2
تصمیم گیری در مسائل مالی 3
حسابداری پیشرفته 2
پایان نامه 4


دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دروس مشترک(اصلی)
نام درس
تعدادواحد
 مدیریت منابع انسانی پیشرفته
2
 تئوریهای مدیریت پیشرفته
2
 تحلیل آماری
2
 مدیریت استراتژیک پیشرفته
 2
 بازارشناسی و مسائل بازاریابی
 2
 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 2
 حسابداری مدیریت
 2
 تحقیق در عملیات پیشرفته
 2
 اقتصاد مدیریت
 2
 سیستمهای‎اطلاعاتی‎مدیریت‎پیشرفته
 2
 پایان نامه
 4
 جمع
 24


گرایش مدیریت تحول
 روشهای تحقیق در رفتار سازمانی
2
 نظریه و فرایند تحول سازمان
 2
 نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی
 2
 سمینار در مسائل رفتاری
 2
 جمع
 8


گرایش بازاریابی
 تحقیقات بازاریابی
2
 بازاریابی صنعتی
2
 رفتار مصرف کننده
2
 سمینار درمسائل بازاریابی
2
 جمع
8


گرایش مدیریت بیمه
 ریسک و بیمه
2
 بیمه اتکایی
 2
 حسابداری شرکتهای بیمه
 2
 سمینار درمدیریت بیمه
 2
 جمع
 8


گرایش بازرگانی بین الملل
حقوق بازرگانی بین الملل
2
 مدیریت صادرات و واردات
 2
 سازمانهای پولی ومالی بین الملل
 2
 سمیناردرمسائل بازرگانی‎بین‎الملل
 2
 جمع
 8

   دروس کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دروس تخصصی
 برنامه ریزی استراتژیک
2
 تحلیل محیط داخلی و بین الملل
2
تحلیل ازاستراتژیهای سازمانی موفق و ناموفق
2
 جمع
6

 دروس اصلی
 نام درس
تعدادواحد
 مدیریت سازمانهای پیچیده
2
تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
2
 حسابداری مدیریت
2
مدیریت مالی و اقتصاد
2
 مدیریت تکنولوژی و نوآوری
2
 مدیریت طرحهای توسعه
2
 بازاریابی
2
بازرگانی بین الملل
2
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
2
مهارتهای عمومی مدیریت
2
مسائل جاری مدیریت اجرایی
2
پایان نامه
4
 جمع
26

دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی


دروس مشترک(اصلی)
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 2
تئوریهای مدیریت پیشرفته
 2
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 2
تحلیل آماری
 2
مدیریت استراتژیک پیشرفته
 2
نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته
 2
مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته
 2
فرایند خط مشی گذاری
 2
تحقیق در عملیات پیشرفته
 2
بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 2
پایان نامه
4
جمع
26


 گرایش مدیریت مالی و دولتی
بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی
2
تصمیم گیری درمسایل مالی
2
سمینار تحقیق در مدیریت مالی
2
جمع
8


گرایش منابع انسانی
برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
3
مدیریت بهره وری انسانی
3
سمینارتحقیق درمدیریت نیروی انسانی
2
جمع
8


گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
نظریه های سیستمی
3
سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک
3
کاربردفن آوری اطلاعات سازمان
2
جمع
8


گرایش مدیریت تحول
روشهای تحقیق دررفتار سازمانی
2
نظریه فرایندتحول سازمان
2
نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی
2
سمینار درمسائل رفتاری
2


گرایش تشکیلات و روشها
حقوق اساسی سازمانهای دولتی
3
طراحی وایجادسازمانهای متناسب باعصراطلاعات
3
سمینار تحقیق درمسایل سازمانهای اداری ایران
2

دروس کارشناسی ارشد مدیریت شهری
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطباییدروس پیش نیاز
مبانی مدیریت شهری
2
شهر و شهرنشینی درایران
2
روش تحقیق
2
مبانی جامعه شناسی
2
اقتصاد برای مدیران
2انتخاب2 واحد به تشخیص گروه از دروس زیر اجباری است

وحمل ونقل همگانی
2
شناخت وبرنامه‏ریزی محیط زیست
2
اصول‎سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی
2
روابط عمومی
2


سمینارها
سمینار مسایل جاری کلان شهرها
 2
سمینار مدیریت بحران وسوانح طبیعی شهر
2


 دروس تخصصی

 نظریه های سازمان مدیریت –دیدگاه استراتژیک
2
 برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران
 2
 سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
 2
 اقتصادشهری
 2
 حقوق شهری و قوانین شهرسازی
 2
 مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 2
 برنامه ریزی شهری
 2
 مدیریت مالی و بودجه شهرداری ها
 2
 جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی شهری
 2
 مدیریت رفتارسازمانی
 2
 اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی
 2
 پایان نامه
 4 دروس کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی


 دروس پیش نیاز (مخصوص دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی ایشان رشته ای غیر از مدیریت جهانگردی بوده است).

 شناخت صنعت جهانگردی
2
 اقتصادجهانگردی
 2
 آشنایی‏باروشهای‏آماری‏درتحقیقات جهانگردی
 2
 تاریخ فرهنگ ایران
 2
 جغرافیای جهانگردی
 2
 اصول روش تحقیق در جهانگردی
 2
 


دروس مشترک(اصلی)
مدیریت ‎منابع ‎انسانی ‎درصنعت ‎جهانگردی
2
اصول مدیریت وبازاریابی خدمات
 2
سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی
 2
مدیریت‎کیفت‎جامع‎درصنعت جهانگردی
 2
محیط‎ملی‎وبین‎المللی‎تجارت‎وگردشگری
 2
تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی
 2
خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی
 2
حسابداری مدیریت‎درصنعت جهانگردی
 2
روشهای کمی در جهانگردی
 2
ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
 2
پایان نامه
 4
جمع
 24


  گرایش بازاریابی جهانگردی 
بازاریابی‎بین‎الملی‎‎درجهانگردی
 2
رفتارمصرف‎کننده‎درجهانگردی
 2
بازاریابی‎محصولات‎جهانگردی
 2
سمیناردرمسائل‎بازاریابی‎جهانگردی
 2
جمع
8


  گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی 
مدیریت اکوسیستم های طبیعی
2
برنامه‏ریزی جهانگردی در کشورهای درحال توسعه
 2
مدیریت استراتژیک گردشگری
 2
سمیناردرمسائل جهانگردی پایدار
 2
جمع
 8دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

  
دروس اصلی و تخصصی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
3
مدیریت مالی پیشرفته
 2
بررسی موارد خاص درمدیریت مالی
 2
حسابداری مدیریت
 2
بازار پول و سرمایه
 2
مدیریت سرمایه‎گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
 2
سازمانهای پولی و مالی
 2
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
 2
سیستمهای اطلاعات مدیریت
 2
پژوهش عملیاتی پیشرفته
 2
سمینار مالی
 2
تئوریهای مدیریت پیشرفته
 2
اقتصاد مدیریت
 3
پایان نامه
 4
جمع
 32دروس کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی دروس پیش نیاز به تشخیص گروه:
نام درس
تعداد واحد
مدیریت مالی پیش نیاز
3
مبانی کارآفرینی 3
بازاریابی و مدیریت بازار 3دروس اصلی:
روش تحقیق در کارآفرینی
2
الگوهای تصمیم گیری 2
کارآفرینی در بستر فنآوری 2
تئوریهای مدیریت پیشرفته 2
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2
تئوریهای مدیریت کارآفرینی 2
طراحی و تدوین کسب و کار 2
توسعه محصول جدید 2گرایش کسب و کار:
تحلیل محیط کسب و کار در ایران
2
مدیریت کسب و کارهای کوچک 2
تشخیص فرصتها 2
استقرار کسب و کار 2گرایش سازمانی:
فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمان
2
مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی 2
مدیریت کارآفرینی سازمانی 2
مدیریت کسب و کارهای بین المللی 2درس اصلی آموزش محور:
سمینار 1
2
سمینار 2 2اختیاری:
مدیریت استراتژیک کارآفرینی
2
سمینار در کارآفرینی 2درس اصل آموزشی -پژوهشی محور
پایان نامه
 
4
دروس کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی


دروس اصلی آموزش محور
سمینار 1
2
سمینار 2 2


دروس اصلی آموزش - پژوهش محور
پایان نامه
4


دروس اصلی
روش تحقیق و ارزشیابی
2
مدیریت رسانه 1 2
مدیریت رسانه 2 3
مدیریت اسلامی 2
مدیریت استراتژیک 2
مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی 3
حقوق بین الملل ارتباطات جمعی 3
ارتباطات بین الملل و میان 3
نظریه های انتقادی در ارتباط جمعی 3


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر