۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

نرم افزار برنامه ریزی خطی دانلودlp/mip

Download Steps

On this page, you can download the latest versions of AIMMS. Please execute the following steps to do so:

1. Select the appropriate view below (by default Windows 32 bit ASCII, most recent version).
2. Choose the desired applications (each application will automatically select its prerequisites).
3. Verify the selected items and continue by clicking the Download button.
4. Extract the downloaded .zip file and run the *setup.exe file.

Alternatively, it is possible to download a standalone (i.e. without prerequisites) installer directly by following the 'download.msi' link. This might be favourable if the prerequisites are already satisfied (e.g. by prior AIMMS installations), because the download size is smaller.

More information about the different types of applications, operating systems, architectures and flavors, can be found by hoovering over these items in the view selector. Please read the release notes carefully before downloading and installing AIMMS. Also make sure that the .msi file is located on a so-called 'trusted source' (i.e. not on, for example, a network drive).

Some restrictions apply in the Installation-free AIMMS versions. See this page for more details.

You should have a valid AIMMS license to be able to use AIMMS after installation. If you do not have a valid AIMMS license, you can request a one-time free AIMMS Trial License or use a Free Student License.

All AIMMS Windows Installer Packages in the download area are self-contained and do not require the installation of any previous version.

AIMMS Network License Server

To download the AIMMS Network License Server, please go to this page, where you can find more information and a link to the actual installation file.


مراحل دانلود

در این صفحه ، شما می توانید آخرین نسخه از AIMMS خود دانلود کنید. لطفا برای اجرای مراحل زیر را به انجام این کار :

1. انتخاب نما در زیر (به طور پیش فرض ویندوز 32 بیتی اسکی ، تازه ترین نسخه).
2. برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید (هر برنامه به طور خودکار پیش نیاز آن) را انتخاب کنید.
3. نگارش دوباره انتخاب موارد و ادامه را با کلیک کردن دکمه دانلود.
4. عصاره. فایل های فشرده دانلود فایل و اجرای فایل setup.exe *.

روش دیگر ، ممکن است برای دانلود مستقل (یعنی بدون پیش نیاز) نصب به طور مستقیم توسط زیر download.msi 'را لینک کنید. این ممکن است مطلوب اگر پیش نیاز در حال حاضر راضی (به عنوان مثال توسط تاسیسات AIMMS قبل) ، به دلیل حجم دانلود کوچکتر است.

اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف برنامه های کاربردی ، سیستم عامل ، معماری و طعم دهنده ، می توان با hoovering بیش از این آیتم ها در انتخاب مشاهده در بر داشت. لطفا قبل از انتشار یادداشت های به دقت دانلود و نصب AIMMS. همچنین اطمینان حاصل کنید که فایل msi است که در به اصطلاح 'منبع مورد اعتماد واقع شده است (یعنی نه در را ، به عنوان مثال ، یک درایو شبکه).

برخی از محدودیت در نصب بدون نسخه AIMMS اعمال می شود. این صفحه را مشاهده کنید برای اطلاعات بیشتر.

شما باید مجوز معتبر AIMMS تا قادر به استفاده از AIMMS بعد از نصب داشته باشند. اگر شما مجوز معتبر AIMMS را نداشته باشند ، شما می توانید یک وقت آزاد AIMMS دادگاه مجوز و یا درخواست استفاده رایگان دانشجویان مجوز

همه AIMMS ویندوز نصب بسته های در زمینه دانلود هستند خود موجود و انجام نصب هر نسخه های قبلی نیاز ندارد.
AIMMS شبکه و سرور مجوز

برای دانلود AIMMS مجوز شبکه و سرور ، لطفا به این صفحه ، جایی که شما می توانید اطلاعات بیشتر و لینک به فایل نصب ، واقعی پیدا کنید.


AIMMS 3.10 PR - SU1 (Windows 32-bit ASCII)
The standard version of AIMMS.
Aimms-3.10.5.16043.msi
89.1 MB

AIMMS 3.10 PR - SU1 Installation-free ** (Windows 32-bit ASCII)
The standard version of AIMMS.
** This version requires no installation, but some restrictions apply.

Aimms-3.10.5.16043-InstallationFree.exe
126.1 MB

AIMMS Viewer 3.10 PR - SU1 (Windows 32-bit ASCII)
When you do not have an AIMMS license and you only want to view an AIMMS project, you can use the AIMMS Viewer (note: the standard version already includes the AIMMS Viewer).
AimmsViewer-3.10.5.16043.msi
16.4 MB

AIMMS Viewer 3.10 PR - SU1 Installation-free ** (Windows 32-bit ASCII)
When you do not have an AIMMS license and you only want to view an AIMMS project, you can use the AIMMS Viewer (note: the standard version already includes the AIMMS Viewer).
** This version requires no installation, but some restrictions apply.

AimmsViewer-3.10.5.16043-InstallationFree.exe
42.6 MB

AIMMS RPC 3.10 PR - SU1 (Windows 32-bit ASCII)
RPC (incl. OpenSSL) platform-independent remote procedure call capabilities used by AIMMS components like AIMMS web services, agent technology and remote solver sessions. You only need to install RPC when you want to use these functionalities.
AimmsRPC-3.10.5.16043.msi
2.4 MB

AIMMS RPC 3.10 PR - SU1 NoSSL (Windows 32-bit ASCII)
RPC NoSSL - For more information about the NoSSL version of RPC, please read the knowledge base article about AIMMS export classification.
AimmsRPC-3.10.5.16043-nossl.msi
2.8 MB

Collapse/Expand
All
None
Third party software (prerequisites)

VC Redist SP1 8.0.50727.762
vcredist_x86.exe visit company website
AIMMS versions before 3.9.4/3.10 FR3 require the VC Redistributable SP1 8.0.50727.762 to be installed on your system.
2.6 MB

VC Redist SP1 8.0.50727.4053
vcredist_x86.exe visit company website
AIMMS versions 3.9.4/3.10 FR3 and higher require the VC Redistributable SP1 8.0.50727.4053 to be installed on your system.
2.6 MB

Microsoft .NET 2.0
dotnetfx.exe visit company website
AIMMS requires that Microsoft .NET 2.0 is installed on your system.
26.5 MB

Sentinel SuperPro (dongle) Drivers
Sentinel750.exe visit company website
If your license is bound to a Sentinel SuperPro dongle you will need these drivers.
2.7 MB

Collapse/Expand
Clear
Selected Items

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر